ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล
คำถาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล คำถาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผมค้นหาราชกิจจานุเบกษา ของเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไม่พบ ขอความกรุณาช่วยบอกวิธีด้วยครับ แต่ผมลองค้นหา แต่ไม่พบ ขอความกรุณาด้วยนะครับ


จาก คุณ นายพงศ์พิชัย คำสุข [๑๗๒.๖๙.๑๓๕.๖๐ ตั้งคำถามวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๑:๓๒:๒๗]
ตอบคำถาม