ขอทราบสถานะบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ขอทราบว่า นางยุพา บราเคอร์ ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายหรือยังค่ะ


จาก คุณ พรทิพย์ โสภาพรอมร [๑๗๒.๖๘.๑๔๔.๕๗ ตั้งคำถามวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๘:๔๓:๔๓]
คำตอบ

จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องบุคคลล้มละลาย


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
ตอบคำถาม