ขอทราบสถานะบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ขอทราบว่า นางยุพา บราเคอร์ ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายหรือยังค่ะ


จาก คุณ พรทิพย์ โสภาพรอมร [๑๗๒.๖๘.๑๔๔.๕๗ ตั้งคำถามวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๘:๔๓:๔๓]
ตอบคำถาม