การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คำถาม

๑. โดยปกติแล้ว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) เป็นประจำทุกปี ๒. แต่ปี ๒๕๕๙ มิได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓. รอมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าควรพระราชทาน (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) คือวันที่ ๒๘ กรกฎคม ๒๕๖๐ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) หรือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (สมเด็จพระนางเจ้าฯ) ที่ผ่านมา จึงขอเรียนถามว่า จะมีประกาศนี้เมื่อใด เพราะระยะเวลาจะมีผลต่อระยะเวลาการขอพระราชทานในชั้นตราที่สูงขึ้นไป***กชั้นหนึ่ง ขอบคุณครับ


จาก คุณ ดร.มนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๘๔ ตั้งคำถามวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๓๙:๔๘]
ตอบคำถาม