มีคำสั่งปลดจากการเป็นผู้ล้มละลาย
คำถาม

ขอสอบถามว่า นางสาวดุษณี แซ่อื้อ ได้รับคำสั่งปลดจากการเป็นผู้ล้มละลายแล้วหรือไม่ ขอบคุณมากคะ


จาก คุณ อรนิชชา [๑๗๒.๖๘.๖.๒๔ ตั้งคำถามวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๔๖:๒๐]
ตอบคำถาม